Toimitusehdot

MOONSOFT OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

 

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Moonsoft Oy:n ja Asiakkaan väliseen Tuotteiden ja Palveluiden kauppaan, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Tarjouksen voimassaolo

Kirjallinen tarjous on voimassa 14 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

3. Sopimuksen syntyminen

Tuotteiden tai Palveluiden toimitusta koskeva Sopimus syntyy Moonsoftin ja Asiakkaan välille, kun i) on allekirjoitettu toimitusta koskeva sopimusasiakirja, ii) Asiakas on kirjallisesti hyväksynyt Moonsoftin tekemän Tuotteiden tai Palveluiden toimitusta koskevan tarjouksen, iii) Moonsoft on kirjallisesti hyväksynyt Asiakkaan Tuotteita tai Palveluita koskevan tilauksen tai iv) Moonsoft on toimittamalla Tuotteet tai Palvelut hyväksynyt Asiakkaan Tuotteita tai Palveluita koskevan tilauksen. Edellä kuvatuksi kirjalliseksi hyväksynnäksi katsotaan mm. sähköpostitse tehty hyväksyntä.

Lisenssin omistajaksi tai haltijaksi merkitään sopimuksen syntymishetkellä ilmoitettu loppukäyttäjä, joka tilaajan/asiakkaan tulee aina ilmoittaa joko ennen tilausta tai mahdollisimman pian tilausvahvistuksen saatuaan. Tämän tiedon muuttaminen jälkikäteen saattaa aiheuttaa tilattavasta tuotteesta riippuen lisäkustannuksia, jotka Moonsoft veloittaa virheellisesti tehdystä tilauksesta.

4. Toimitus

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Espoossa. Toimitus-, pakkaus- ja käsittelykulut myyjä veloittaa erikseen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei siitä ole reklamoitu 10 päivän kuluessa toimituksesta.

5. Toimitusaika

Myyjä toimittaa tavaran sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti, kun toimitettavaa tavaraa on saatavilla. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Myyjä ei vastaa itsestään riippumattomista syistä tapahtuneiden toimitusviiveiden aiheuttamista vahingoista. Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, myyjällä on oikeus asiasta huomautettuaan viivyttää sovittuja toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi ja ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

6. Maksuehdot

Maksuehto on luottoasiakkailla 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan asiakas, jolle on myönnetty luottolimiitti. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua. Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet. Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta tai myyjä toteaa saatavansa vaarantuneen, myyjällä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

7. Valuuttaehto

Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on myyjällä oikeus muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Oikeus purkaa kauppa ei kuitenkaan koske tavaraa, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.Yksityishenkilön tulee tutustua FAQ sivun palautusohjeeseen.

8. Omistusoikeus

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjällä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

9. Takuu

 Riippumatta siitä, mitä Yleisissä Ehdoissa tai Sopimuksessa on muuten todettu, Tuotteisiin sovelletaan aina kyseisen Tuotteen valmistajan tai oikeuksien haltijan omia ehtoja, joihin Asiakas on velvollinen oma-aloitteisesti tutustumaan ja joihin liittyvät lisätiedot ovat saatavilla Tuotteen mukana toimitettavassa aineistossa tai Tuotteen valmistajan Internet-sivuilla. Tämä koskee myös valmistajan lisenssiehtoja sekä sopimuspohjia.

Moonsoft toimittaa Tuotteet sellaisena kuin ne ovat, eikä anna toimittamilleen Tuotteille muuta takuuta tai sitoumusta kuin valmistajan mahdolliset takuut ja sitoumukset. Solmimalla Tuotteiden toimitusta koskevan Sopimuksen Asiakas vahvistaa tutustuneensa Tuotteita koskeviin valmistajan omiin vakioehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Takuu ei koske ohjelman soveltuvuutta aiottuun käyttöön tai että sen virheetöntä toimintaa ei voida taata

10. Palvelut

Jatkuvien Palveluiden maksut veloitetaan yhden (1) kuukauden jaksoissa etukäteen. Aika- ja materiaaliperusteisesti veloitettava Moonsoftin tai alihankkijan tekemät työt sekä Asiantuntijapalvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on luottoasiakkailla 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

11. Lisätyöt

Moonsoftilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta Hinnaston mukaisesti sellaiset lisätyöt ja -kustannukset, jotka johtuvat Asiakkaan toimittaman aineiston virheellisyydestä.

12. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat myyjän toimittamia, ellei myyjä nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa. Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön taikka IT – alan asiantuntijalle/ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

Myyjän vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Myyjä ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

Moonsoft ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

13. Vientirajoitukset

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen ja Tuotteen alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat Tuotteiden, Palveluiden tulosten ja niihin liittyvän teknisen tiedon vientiä, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta Tuotteita tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa tai saattaa loukata suoraan tai epäsuorasti Suomen tai Tuotteen alkuperämaan lakia tai vientimääräyksiä.

14. Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

15. Palautukset

Kaikista palautuksista, paitsi takuupalautuksista, on sovittava myyjän kanssa etukäteen. Tällöin ostaja saa palautusnumeron, joka on voimassa 10 päivää. Palautukseen tulee liittää kopio toimitustositteesta/laskusta sekä palautusnumero. Palautukset toimitetaan myyjän ilmoittamaan paikkaan. Ostaja maksaa palautusrahdin. Ostaja voi vapaasti valita kuljetusvälineen kuitenkin siten, että tavara toimitetaan perille asti. Suosittelemme toimittaneen kuljetusliikkeen käyttöä. Palautuneeksi tavaraksi lasketaan vain se, mikä on todistetusti vastaanotettu myyjän toimesta. Kiistanalaisessa tapauksessa lähettäjän vastuulla on esittää vastaanotosta näyttö, normaalisti kopio kuitatusta rahtikirjasta. Vastuu huolellisesta pakkaamisesta on ostajalla. Yksityishenkilön tulee tutustua FAQ sivun palautusohjeeseen.

a) Kaupalliset palautukset

Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaisesti hyväksynyt palautuksen. Tällöin tavara voidaan ottaa takaisin ja hyvittää vain, mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja alkuperäisessä kunnossa. Asiakkaan virheestä johtuvasta palautuksesta perimme käsittelykulut.

b) Virhetoimitukset

Mikäli palautus johtuu myyjän virheestä, myyjä maksaa palautusrahdin. Näihin
palautuksiin käytetään ainoastaan tavaran toimittanutta kuljetusliikettä, kuljetustilaus tehdään myyjän toimesta.

c) Takuupalautukset

Takuupalautuksiin tulee aina liittää virheselitys.

Mikäli poikkeustapauksessa hyväksymme jälleenmyyntikelvottoman (tai sisällöltään puutteellisen) tuotteen palautuksen, veloitamme omia kuluja vähintään 25% tuotteen hinnasta sekä käsittelykulun. Tällöin asiakas maksaa kaikki aiheutuvat rahtikustannukset. Ohjelmistovalmistajalta asiakkaan henkilökohtaisilla tiedoilla tilatuilla (esim. opiskelijahinnoitelluilla) ohjelmistoversioilla ei ole palautusoikeutta. Yksityishenkilön tulee tutustua FAQ sivun palautusohjeeseen.

16. Tilauksen peruuttaminen

Mikäli Ostaja haluaa peruuttaa tuotetta tai palvelua koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä myyjälle heti. Vain myyjän luvalla tilaus voidaan perua.
Mikäli asiakas ei lunasta tilaustaan on myyjällä oikeus veloittaa tästä aiheutuneet kulut sekä käsittelykulut palautuksesta.

17. Erimielisyydet

Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

 

Tarkistettu: Espoossa 19.8.2021.